मालमत्ता कर स्वमुल्यांकन / Property Tax - Self Assessment
दि. २५-०८-२०२२ नंतर नवीन कर आकारणीसाठी स्वमुल्यांकन
नवीन मिळकतीचे आकारणी कराणेकामीच्या दराबाबत दि.- २५-०८-२०२२ चा कार्यालयीन आदेश.
विभाग / Area
पेठ / Peth